0 800 500 686

Овердрафт під депозит

Власники  депозитів у гривні  «Стандарт строковий» та  «Дохідний строковий»  можуть отримати овердрафт у  розмірі до 90% від суми депозиту (але не більш ніж  200 000,00 грн).
Овердрафт надається з метою здійснення  розрахунків  при недостатньості  коштів на рахунку.

 

Овердрафт під депозит від «ЮНЕКС БАНК» це:

 

 

 

Умови програми Овердрафту

 

Мінімальна сума

1 000 грн.

Максимальна сума

Максимальна сума залежить від валюти банківського вкладу, але не більше 200 000 грн.:

Якщо валюта депозиту (вкладу) - національна або іноземна валюта: 

 • 90% від суми депозиту (вкладу), майнові права на який є забезпеченням по кредиту.

Якщо валюта депозиту (вкладу) - банківські метали:

 • для кредитів до 6 місяців - 80% від суми депозиту (вкладу) (по курсу НБУ станом на дату укладання договору про встановлення ліміту овердрафту), майнові права на який є забезпеченням по кредиту.
 • для кредитів від 6 до 12 місяців - 65% від суми депозиту (вкладу) (по курсу НБУ станом на дату укладання договору про встановлення ліміту овердрафту), майнові права на який є забезпеченням по кредиту.

Валюта кредиту

гривня

Термін кредитування

До 12 місяців.

Строк кредиту встановлюється менше строку депозиту (вкладу), майнові права на який виступають забезпеченням по кредиту, на 5 робочих днів.

Відсоток, річних

Процентна ставка за вкладом + маржа 4%; 
Розмір процентної ставки за депозитом (вкладом) встановлюється на рівні стандартної ставки за відповідним видом вкладу (банківським продуктом).
Розмір маржі за продуктом визначається рішенням КУАП.

Комісія за зняття готівки в Банку

Не тарифікується 

Схема погашення

Повернення кредиту здійснюється протягом операційного часу шляхом поповнення споживачем поточного рахунку готівковими або безготівковими коштами у розмірі, достатньому для повернення суми наданого кредиту. Остаточне погашення кредиту здійснюється в кінці строку. Погашення нарахованих за розрахунковий календарний місяць процентів здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем нарахування процентів. Нараховані проценти за користування Овердрафтом, комісії та інші платежі сплачуються шляхом договірного списання кредитодавцем суми нарахованих процентів, комісій та інших платежів з поточного рахунку із сум надходжень на поточний й рахунок.

Забезпечення кредиту

Застава майнових прав на грошові кошти на вкладному рахунку в Банку.
Предмет застави має бути власністю Позичальника. 
В забезпечення може бути прийнятий вклад іншої фізичної особи – майнового поручителя за рішення Кредитного комітету.
При цьому, в забезпечення по кредиту можуть передаватися майнові права за такими видами вкладів фізичних осіб:

 • «Вклад фізичної особи «Стандарт» без можливості поповнення на момент передачі майнових прав на вклад в забезпечення по кредиту;
 • «Вклад фізичної особи «Дохідний» без можливості поповнення на момент передачі майнових прав на вклад в забезпечення по кредиту;
 • «Вклади фізичних осіб в банківських металах».

Додаткові послуги

При оформленні відкривається поточний рахунок фізичної особи з  використанням  платіжних карток

 

Калькулятор для овердрафту

 

Важливо!

Дані розрахунки орієнтовні.

Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.

Приклад розрахунку вартості: 
 • Ліміт 200 000,00 грн на термін 12 місяців з річною ставкою 13 % (ставка за депозитом 9% + 4 маржа).
 • Комісія СМС-banking в місяць 9,99 грн.
 • Загальні витрати за кредитом складають 20 781,03 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом) 220 781,03 грн.
   

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки Клієнта по використанню та поверненню коштів, загальна вартість овердрафту та реальна річна процента ставка та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги Банку розраховані з наступними припущеннями: 

 • Овердрафт надавався під БП «Вклад фізичної особи «Стандарт» без можливості поповнення, ставка за вкладом становить 9%. 
 • Ліміт овердрафту було використано одноразово в день його встановлення, строк використання овердрафту 12 місяців.
 • Позичальник скористався всією сумою ліміту овердрафту в день отримання овердрафту шляхом зняття готівки в установі банку, або банкоматі АТ «ЮНЕКС БАНК».
 • Розмір комісії за зняття готівкових коштів в установі банку, або банкоматі АТ «ЮНЕКС БАНК» в межах ліміту овердрафту визначений на дату підписання Заяви-Анкети. Розмір комісії може змінюватися в разі внесення змін в Тарифи Банку в порядку, визначеному в Договорі.
 • Погашення Позичальником основної суми боргу за дозволеним овердрафтом здійснювалося щомісячно та становило 5% від фактичної суми використаних кредитних коштів в межах ліміту Овердрафту, процентів за користування овердрафтом та з урахуванням вартості додаткових та супутніх послуг. 
 • При цьому передбачається, що у повному обсязі заборгованість буде погашена в останню дату дії ліміту овердрафту. 

Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, та що Банк і Клієнт виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі та, що погашення кредиту здійснюватиметься через сервіси Банку, які є безкоштовними.


Корисна інформація

 

Вимоги до клієнта: 

 • Позичальник  - фізична особа, яка є громадянином України / резидентом.
 • Мінімальний вік позичальника - 21 рік.
 • Максимальний вік позичальника - 65 років на момент закінчення строку дії кредитного договору.
 • Має діючий вклад або має намір розмістити вклад в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за БП «Вклад фізичної особи «Стандарт», «Вклад фізичної особи «Дохідний» та БП «Вклади фізичних осіб в банківських металах».

Як легко погашати кредитну картку:

 • через Інтернет-банкінг «ЮНЕКСБАНК»;
 • карткою будь-якого українського банку на сайті Банку;
 • через каси Банку.

Як отримати: 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ КЛІЄНТА

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг). Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

 

 

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ КЛІЄНТОМ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання. Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

 

Файли для завантаження

 

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ЗА ПРОДУКТОМ "ОВЕРДРАФТ ПІД ЗАСТАВУ ДЕПОЗИТУ»"

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ОВЕРДРАФТУ ПІД ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2018, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ