Відділення та банкомати

Переваги овердрафту від Unex Bank

Овердрафт – це відновлювальна кредитна лінія на твоїй зарплатній картці від Unex Bank.

Встановлення ліміту віддалено – зателефонуй до Центру турботи або у відділення, і ми встановимо ліміт на рахунок, на який ти отримуєш заробітну плату.

Ні пластику! Відсутня необхідність отримувати ще одну картку – ліміт встановлюється на твою зарплатну картку.

Ти не пропустиш дату погашення, адже воно відбувається автоматично.

Показати ще

Умови програми для овердрафту

Умови програми Розрахунок платежу Приклад розрахунку вартості
Умови
 • Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

  1 000 - 250 000

 • Строк кредитування, місяців

  12

 • Комісія за встановлення ліміту овердрафту

  Відсутня

 • Комісія за зняття готівки

  0% - згідно тарифного плану

 • Процентна ставка, річних

  42%

 • Нарахування процентів

  Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

 • Погашення ліміту овердрафту

  Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

 • Додаткові витрати

  Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

  • відкриття/закриття поточного рахунку;

  • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

  • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

  Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

 • Реальна процентна ставка, % річних

  50,1%

Послуги

Умови

Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

1 000 - 250 000

Строк кредитування, місяців

12

Комісія за встановлення ліміту овердрафту

Відсутня

Комісія за зняття готівки

0% - згідно тарифного плану

Процентна ставка, річних

42%

Нарахування процентів

Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення ліміту овердрафту

Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

Додаткові витрати

Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

 • відкриття/закриття поточного рахунку;

 • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

 • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

Реальна процентна ставка, % річних

50,1%

Розрахунок на прикладі овердрафту в розмірі 250 тис. грн:

 • 01.07.2022 року клієнт використав весь ліміт овердрафту в розмірі 250 тис. грн
 • 31.08.2022 року (максимальний строк, до якого клієнт має погасити використаний ліміт овердрафту згідно з умовами продукту) клієнт погасив 250 тис. грн
 • Загальні витрати клієнта за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 дорівнюють 17 547,95 грн
 • Орієнтовна загальна вартість такого кредиту для клієнта (у тому числі, тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі) – 267 547,95 грн
 • Реальна річна процентна ставка – 50,1%
 • Дані розрахунки орієнтовні

Корисна інформація

Питання та відповіді Файли для завантаження

Так, клієнт має право відмовитись від встановленого ліміту овердрафту без пояснення причин, у тому числі в разі витрачання ним кредитних коштів, протягом 14 календарних днів з моменту встановлення відповідного ліміту. Для цього клієнт подає до банку письмову заяву про відмову від встановленого ліміту овердрафту. При цьому клієнт зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дати подачі заяви повернути банку кошти у розмірі витраченої суми овердрафту та сплатити проценти/комісії за період з дня використання ліміту овердрафту до дня повернення коштів – за ставкою, встановленою Тарифами, а також вчинити інші можливі дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» та/або Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

Ознайомитись можна за посиланням.

Ні, в рамках надання та обслуговування ліміту овердрафту, АТ ЮНЕКС БАНК не залучає кредитних посередників , немає необхідності у додаткових та супутніх послуг Банку, а також витрати на третіх осіб не передбачені.

Попередження та можливі наслідки

Попередження про можливі наслідки Можливі наслідки

Попередження про можливі наслідки для клієнта

 • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни в укладених з клієнтами договорах в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинного законодавства України.
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів  за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.
 • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення згідно п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього договору, і сплатити відсотки/комісії за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором і Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією / Овердрафтом, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
 • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
 • При оформленні кредитного ліміту/ліміту овердрафту Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням платіжної картки на умовах тарифного плану за договором.
 • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених:

1. Законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;

2. Законом України «Про споживче кредитування»;

3. Договором, укладеним між АТ «Юнекс Банк» і Клієнтом.

Можливі наслідки у разі невиконання клієнтом зобов’язань за договором

 • У разі порушення термінів погашення заборгованості за Кредитною лінією Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції у розмірі, у строки та порядку, визначених Публічною пропозицією АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також здійснювати інші дії, передбачені Договором.
 • Штраф за порушення терміну оплати обов`язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу в розмірі 0,1% мінімум 200 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
 • За невиконання або неналежне виконання зобов`язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі несвоєчасного повернення кредиту/овердрафту та/або сплати відсотків/комісій за користування Кредитом/Овердрафтом Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредиту/Овердрафту та сплати відсотків/комісій та/або (у разі виникнення) суми несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з усіх рахунків клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов Публічної пропозиції АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • За порушення термінів повернення кредиту та/або комісії за обслуговування та/або відсотків і/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування і/або відсотків і/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати заборгованості.
 • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором Банк має право звернутися до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
 • Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів по кредиту та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов`язання.
 • Банк має право на внесення інформації в кредитні бюро/кредитний реєстр Національного банку України і формування негативної кредитної історії, яка може враховуватися банком при прийнятті рішення про надання кредиту в майбутньому.
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?