Відділення та банкомати

Переваги овердрафту від Unex Bank

Овердрафт – це відновлювальна кредитна лінія на твоїй зарплатній картці від Unex Bank.

Встановлення ліміту віддалено – зателефонуй до Центру турботи або у відділення, і ми встановимо ліміт на рахунок, на який ти отримуєш заробітну плату.

Ні пластику! Відсутня необхідність отримувати ще одну картку – ліміт встановлюється на твою зарплатну картку.

Ти не пропустиш дату погашення, адже воно відбувається автоматично.

Показати ще

Умови програми для овердрафту

Умови програми Розрахунок платежу Приклад розрахунку вартості
Умови
 • Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

  1 000 - 250 000

 • Строк кредитування, місяців

  12

 • Комісія за встановлення ліміту овердрафту

  Відсутня

 • Комісія за зняття готівки

  0% - згідно тарифного плану

 • Процентна ставка, річних

  42%

 • Нарахування процентів

  Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

 • Погашення ліміту овердрафту

  Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

 • Додаткові витрати

  Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

  • відкриття/закриття поточного рахунку;

  • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

  • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

  Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

 • Реальна процентна ставка, % річних

  50,1%

Послуги

Умови

Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

1 000 - 250 000

Строк кредитування, місяців

12

Комісія за встановлення ліміту овердрафту

Відсутня

Комісія за зняття готівки

0% - згідно тарифного плану

Процентна ставка, річних

42%

Нарахування процентів

Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення ліміту овердрафту

Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

Додаткові витрати

Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

 • відкриття/закриття поточного рахунку;

 • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

 • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

Реальна процентна ставка, % річних

50,1%

Розрахунок на прикладі овердрафту в розмірі 250 тис. грн:

 • 01.07.2022 року клієнт використав весь ліміт овердрафту в розмірі 250 тис. грн
 • 31.08.2022 року (максимальний строк, до якого клієнт має погасити використаний ліміт овердрафту згідно з умовами продукту) клієнт погасив 250 тис. грн
 • Загальні витрати клієнта за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 дорівнюють 17 547,95 грн
 • Орієнтовна загальна вартість такого кредиту для клієнта (у тому числі, тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі) – 267 547,95 грн
 • Реальна річна процентна ставка – 50,1%
 • Дані розрахунки орієнтовні

Корисна інформація

Питання та відповіді Файли для завантаження

Так, клієнт має право відмовитись від встановленого ліміту овердрафту без пояснення причин, у тому числі в разі витрачання ним кредитних коштів, протягом 14 календарних днів з моменту встановлення відповідного ліміту. Для цього клієнт подає до банку письмову заяву про відмову від встановленого ліміту овердрафту. При цьому клієнт зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дати подачі заяви повернути банку кошти у розмірі витраченої суми овердрафту та сплатити проценти/комісії за період з дня використання ліміту овердрафту до дня повернення коштів – за ставкою, встановленою Тарифами, а також вчинити інші можливі дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» та/або Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

Ознайомитись можна за посиланням.

Ні, в рамках надання та обслуговування ліміту овердрафту, АТ ЮНЕКС БАНК не залучає кредитних посередників , немає необхідності у додаткових та супутніх послугах Банку, а також витрати на третіх осіб не передбачені.

Попередження та можливі наслідки

Попередження про можливі наслідки Можливі наслідки
Попередження про можливі наслідки для клієнта
 • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни в укладених з клієнтами договорах в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинного законодавства України.
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.
 • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення згідно п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього договору, і сплатити відсотки/комісії за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором і Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань Клієнта за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором Клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
 • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією / Овердрафтом, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
 • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
 • При оформленні кредитного ліміту/ліміту овердрафту Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням платіжної картки на умовах тарифного плану за договором.
 • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених:

1. Законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;

2. Законом України «Про споживче кредитування»;

3. Договором, укладеним між АТ «Юнекс Банк» і Клієнтом.

Можливі наслідки у разі невиконання клієнтом зобов’язань за договором
 • У разі порушення термінів погашення заборгованості за Кредитною лінією Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції у розмірі, у строки та порядку, визначених Публічною пропозицією АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також здійснювати інші дії, передбачені Договором.
 • Штраф за порушення терміну оплати обов`язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу в розмірі 0,1% мінімум 200 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
 • За невиконання або неналежне виконання зобов`язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі несвоєчасного повернення кредиту/овердрафту та/або сплати відсотків/комісій за користування Кредитом/Овердрафтом Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредиту/Овердрафту та сплати відсотків/комісій та/або (у разі виникнення) суми несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з усіх рахунків клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов Публічної пропозиції АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • За порушення термінів повернення кредиту та/або комісії за обслуговування та/або відсотків і/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування і/або відсотків і/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати заборгованості.
 • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором Банк має право звернутися до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
 • Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів по кредиту та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов`язання.
 • Банк має право на внесення інформації в кредитні бюро/кредитний реєстр Національного банку України і формування негативної кредитної історії, яка може враховуватися банком при прийнятті рішення про надання кредиту в майбутньому.

Що таке овердрафт?

Банківський овердрафт – це вид споживчого кредитування, який є відновлюваною кредитною лінією, що встановлюється на зарплатну картку. Остання умова є критично важливою: клієнт не може отримати овердрафт у банку, якщо не отримує на карту цієї фінустанови зарплату.


Овердрафт на картку – зручний та недорогий спосіб кредитування. Оскільки банк має повне уявлення про джерела та розміри доходу клієнта, він може запропонувати дуже вигідні ставки за кредитом.


Зручність забезпечується за рахунок автоматичного погашення використаного кредитного ліміту. Кошти, які надходять на рахунок у вигляді оплати праці працівника підприємства чи компанії, автоматично використовуються для погашення кредитної заборгованості. Це означає, що тобі не потрібно самостійно вносити будь-які платежі з овердрафту.


Зрозуміло, що ти можеш робити додаткові платежі, щоб погасити кредит достроково, проте це можливість, а не вимога. При цьому ти не платитимеш жодних комісій за дострокове погашення.


За замовчанням овердрафт по картці, згідно умов Unex Bank, має бути погашений до кінця місяця, що настає за першим фактом використання кредитного ліміту по картці.


Зверни увагу, остаточне рішення, чи використовувати овердрафт, залишається виключно за тобою. Unex Bank за твоєю заявкою лише відкриває можливість використовувати кредитні кошти із твоєї зарплатної картки. Максимальна сума такого овердрафту не може перевищувати середньомісячної зарплати. Але доти, доки ти не почнеш використовувати кредитні кошти, жодні відсотки або платежі не нараховуватимуться. Більше того, коли ти вирішиш скористатися доступним тобі овердрафтом, відсотки нараховуватимуться лише на фактично витрачені кредитні кошти, а не на всю суму дозволеного овердрафту.


Оформити овердрафт онлайн в Unex Bank поки що неможливо. Для цього тобі необхідно звернутися до нашого найближчого відділення або зателефонувати за безкоштовним номером до Центру турботи. Наші фахівці допоможуть тобі із заповненням заявки на овердрафт.


Рішення про відкриття овердрафту по картці приймається протягом одного дня і дійсне протягом 30 днів після твого звернення. Тому ти можеш не поспішати, ухвалюючи остаточне рішення. Втім, жодних ризиків для тебе встановлений овердрафт не несе, адже користуватися ним чи ні – вирішуєш лише ти.

Показати ще

Кредит овердрафт

Ліміт овердрафту, тобто гранична сума кредитування залежить від твоєї середньомісячної зарплати. В Unex Bank ти можеш отримати овердрафт на суму, яка не перевищує зазначений показник. При цьому ти можеш самостійно вказати необхідний ліміт: заявка на овердрафт, яка є "стартовим" документом й фактично замінює собою договір овердрафту, містить окреме поле. У ньому ти власноруч вказуєш на необхідний розмір овердрафту.

Зверни увагу! Овердрафт може бути встановлений виключно на зарплатну картку. Якщо ти отримуєш зарплату на картку іншого банку, то перш за все необхідно відкрити зарплатну картку в Unex Bank і попросити твого роботодавця переводити щомісячну оплату праці на неї. Тільки після цього ти отримаєш можливість оформити овердрафт.

Якщо ти вже отримуєш зарплату на картку Unex Bank, чи в рамках зарплатного проекту, який в Unex Bank відкрив твій роботодавець, чи за власною ініціативою, ти можеш залишити заявку та встановити овердрафт на карті протягом одного дня.

З детальними умовами кредитування в рамках овердрафту на зарплатну картку ти можеш ознайомитись у файлі суттєвих характеристик, розміщеному вище на цій сторінці на вкладці Файли для завантаження в блоці Корисна інформація.

Показати ще
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?