Вхід до особистого кабінету

Кредит під заставу

Умови кредиту під заставу

 

Сума кредиту

від 50 000 до 2 500 000 грн.

Валюта кредиту

гривня

Термін кредитування 

     до 60 місяців (транспортного засобу)

     до 120 місяців (під заставу нерухомого майна)

Співвідношення суми кредиту до заставної вартості предмету іпотеки/застави 

     50 % (транспортного засобу)

       65% (нерухомого майна)

від вартості забезпечення

Процентна ставка, відсотків річних, під заставу транспортного засобу

21%

22%

24%

24%

      Процентна ставка, відсотків річних, під заставу нерухомого майна

     18%      18,5%      19,5%      19,5%

з другого року кредитування*

UIRD12М + 4%

UIRD12М + 3,5% UIRD12М + 3%

UIRD12М + 3%

*мінімальне значення змінюваної процентної ставки, у разі її розрахунку з другого року кредитування, не може бути нижчим за ставку першого року кредитування

Комісія за надання кредиту (одноразово) 

1%

1,5%

1,5%

2%

розраховується як процент від суми наданого кредиту, одноразово в день отримання кредиту за рахунок власних коштів

Забезпечення

транспортний засіб та/або нерухоме майно

Схема погашення кредиту

за ануїтетною схемою або за стандартною схемою

Порука

Обов’язкова порука близьких родичів або у разі їх відсутності будь-якої третьої особи, порука юридичної особи.

Вид кредитної операції та форма видачі кредиту 

Кредит на споживчі потреби шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника. Відкриття поточного рахунку- не тарифікується

Страхування

 • страхування об’єкту нерухомості – 0,5%  від заставного вартості нерухомості.
 • страхування транспортного засобу за програмою Повного КАСКО – 5,50%  від заставного вартості;
 • ОСЦПВ (окрім осіб, що звільнені від сплати страхового платежу згідно чинного законодавства України) – від 1200 грн в залежності від типу транспортного засобу та тарифів СК- орієнтовно);
 • особисте страхування Позичальник від нещасного випадку – 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом

Послуги нотаріуса

від 1000 грн – до 12 000 грн (в залежності від типу кредиту - орієнтовно)

Оцінка нерухомості 

від 0 грн - до 3 500 грн (в залежності від типу кредиту - орієнтовно)

Інші послуги банку

Від 100 грн - до 500 грн (в залежності від обраної послуги)

 

Інформація для Клієнтів – ознайомлення з  UIRD 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ, ПІД ЗАСТАВУ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ, ПІД ЗАСТАВУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ


КАЛЬКУЛЯТОР

з розрахунку вартості кредиту під заставу транспортного засобу

з розрахунку вартості кредиту під заставу майна

 

ПОРІВНЯННЯ УМОВ КРЕДИТІВ ПІД ЗАСТАВУ

 


 

Приклад розрахунку вартості кредиту за стандартною схемою погашення (під заставу майна) при отриманні кредиту на суму 200 000 тис. грн. на термін 60 місяців  з 19,5% річних, 2% коміс. за надання кредиту:
 • Загальні витрати за кредитом ( проценти за користування кредитом, комісії та інші обовязкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, повязані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту 123 071,84 грн. 
 • Загальна вартість кредиту складе 323 071,84 грн.
 • Орієнтовна реальна річна процентна ставка становитиме 27,79% річних.
 • Дані розрахунки орієнтовні.

Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час собистого звернення до відділення банку.

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

Інформація про суттєві характеристики послуги з надання споживчого кредиту і можливість здійснити порівняння кредитних продуктів - виникають при виборі програми кредитування, кредитного продукту, строку кредиту і суми кредиту в Кредитному калькуляторі:

з розрахунку вартості кредиту під заставу транспортного засобу

з розрахунку вартості кредиту під заставу майна


Корисна інформація

 

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа - резидент України;
 • віком старше 21 року на дату оформлення кредитного договору та молодше 65 років на дату закінчення кредитного договору;
 • обов’язкове офіційне працевлаштування, наявність постійного доходу як найманого працівника або як фізичної особи-підприємця,
 • стаж на останньому місці роботи не менше 6 місяців, для фізичних осіб-підприємців – термін здійснення підприємницької діяльності не менше 12 місяців.

 

Основні переваги:

 • отримання коштів на власні потреби без підтвердження їх цільового використання;
 • заставне майно залишається в користуванні власника;
 • дострокове погашення кредиту, в будь-який момент без штрафних санкцій.

Як отримати:

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави).

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування  відповідно до умов Договору та вимог законодавства України, уключаючи:
повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування  ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у Договорі про споживчий кредит.

При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту на умовах Тарифного плану згідно Договору.

Клієнт має право  на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом;

Відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором).

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів)

Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.

Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави.

Застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України . 

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Відповідно до Закону України «Про іпотеку» іпотекодавець зобов’язаний вживати за власні кошти всіх необхідних заходів для належного збереження переданого в іпотеку нерухомого майна, якщо інше не встановлено законом чи іпотечним договором, та негайно на вимогу банку забезпечити йому фізичний доступ до предмета іпотеки.

Іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України «Про іпотеку»

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором.

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, банк має право застосувати штраф 0,4% від суми кредиту - за ненадання будь-яких документів; 250 грн-штраф за кожен виїзд представника банку для огляду  тр.засобу (у випадку ненадання на огляд тр.засіб), якщо інше не передбачено законодавством.

За невиконання або неналежне  виконання зобов’язань Сторонами за Договором  Сторони несуть  відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення строків повернення Кредиту та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.

У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання. 

Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

 

 

Файли для завантаження
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ФОРМ ДОГОВОРІВ

ПЕРЕЛІК ОЦІНОЧНИХ КОМПАНІЙ ТА НОТАРІУСІВ

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ ПІД ЗАСТАВУ

ТАРИФИ ПО КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «ЮНЕКС БАНК

ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕЙТИНГИ БАНКУ

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»