Вхід до особистого кабінету

Кредитна картка для співробітників зарплатно-карткових проектів

 • Кредитний ліміт картки становить до 250 000 грн.
 • Строком на 12 місяців з можливістю автоматичною пролонгацією на такий самий строк.
 • Відсоткова ставка - 32% річних.

 

Умови програми кредитування:

 

Відкриття картки

Безкоштовно

Пільговий період

до 62 днів

Мінімальне щомісячне погашення

Усі нараховані проценти, штрафи та пені за попередні періоди (у разі виникнення) і 3% обов’язкова частка погашення тіла заборгованості.

Комісія за зняття готівки

4,5% + 5 грн.

Комісія за обслуговування

Безкоштовно

Дата погашення щомісячного платежу

до 25 числа кожного місяця

Мобільний банкінг

Безкоштовно

 

Калькулятор для картки "ЗКП"

 

 

Важливо!

Дані розрахунки орієнтовні.

Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.

Приклад розрахунку вартості:
 • Ліміт 250 000,00 грн на термін 12 місяців з річною ставкою 32%.
 • Комісія SMS-banking - 25 грн на місяць.
 • Комісія за видачу готівки - 4,5% + 5 грн.
 • Загальні витрати за кредитом складають 81 019.30 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом) становить 331 294.30 грн


Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки Клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної кредитної лінії, загальна вартість кредиту та реальна річна процента ставка та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги Банку розраховані з наступними припущеннями:

 • Ліміт кредиту було використано одноразово в день його встановлення та заборгованість не повернуто протягом пільгового періоду і погашається щомісячно в розмірі обов’язкового мінімального платежу впродовж 12 місяців.
 • Розмір останнього платежу може відрізнятися від платежу, зазначеного в цьому пункті, і дорівнюватиме сумі фактичної заборгованості за кредитом та процентами, комісіями, що залишилася після сплати Клієнтом всіх попередніх платежів.
 • Розмір комісій за отримання готівки визначений на дату розрахунку. Розмір комісій може змінюватися в разі внесення змін в Тарифи Банку в порядку, визначеному в Договорі.
 • Розрахунок комісії за зняття готівкових коштів здійснено з припущенням, що  в день встановлення ліміту, кредит був отриманий готівкою через касу Банку.

Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, та що Банк і Клієнт виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.


Корисна інформація

 

Вимоги до клієнта:

 • Позичальник  - фізична особа, яка є громадянином України / резидентом.
 • Мінімальний вік позичальника - 21 рік.
 • Максимальний вік позичальника - 65 років на момент закінчення строку дії кредитного договору.
 • Має постійний дохід та постійне місце працевлаштування.
 • Підтвердження доходу (якщо сума кредиту більше 30 000 грн).

Документи для оформлення кредиту:

 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний номер платника податків 
 • Підтвердження доходу (якщо сума кредиту більше 50 000 грн)

Як легко погашати кредитну картку:

 • через Інтернет-банкінг «ЮНЕКСБАНК»;
 • карткою будь-якого українського банку на сайті Банку;
 • через каси Банку.

Як отримати: 

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави):

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України . 

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти/комісії за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором та Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією/Овердрафтом, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.

При оформленні Кредитного ліміту/ліміту Овердрафту, Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням Платіжної картки безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно договору.

Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом.

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором:

У разі порушення строків погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також вчиняти інші дії, передбачені Договором. 

Штраф за порушення строку оплати обов’язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

За невиконання або неналежне  виконання зобов’язань Сторонами за Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У випадку несвоєчасного повернення Кредиту/Овердрафту та/або сплати процентів/комісій за користування Кредиту/Овердрафту Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредит/Овердрафт і сплатити проценти/комісії, та/або у випадку виникнення Несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з Поточних рахунків Клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов визначених Публічної пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.

У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому..

 

Файли для завантаження

 

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ «ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАРПЛАТНО-КАРТКОВИХ ПРОЕКТІВ»

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ЗА ПРОДУКТОМ "КРЕДИТНА КАРТКА «ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАРПЛАТНО-КАРТКОВИХ ПРОЕКТІВ»"

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕЙТИНГИ БАНКУ

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»